งานกราฟิก กับคุณค่าที่ออกแบบได้

ในยุคปัจจุบัน การออกแบบได้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเราอย่างเลี่ยงได้ยาก จะเห็นได้ว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากปัจจุบันไปสู่อนาคต มีผลกระทบโดยตรงที่จะทำให้งานออกแบบกราฟิกมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ระบบการสื่อสาร การสร้างสรรค์และการจรรโลงสภาพสังคม ให้เล็งเห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ งานกราฟิกชิ้นเยี่ยมที่แสดงให้เห็นความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลเกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันก็ยังแสดงคุณค่าอื่นพร้อมกันไปด้วย หากจะกล่าวถึงคุณค่าของงานกราฟฟิกแล้ว ก็พอจะกล่าวได้แบบสรุปดังนี้

 

mountain-design-article-1000x563px-007-1

 

  1. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลที่ได้จากงานออกแบบกราฟิกจะช่วยกระตุ้นให้ปฏิบัติตามหรือประพฤติตามหรือเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดได้อีกด้วย
  2. งานกราฟฟิกนั้น ถือเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างชัดเจน
  3. กราฟฟิกที่ดีสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ดังเห็นได้จากงานโฆษณาหลายต่อหลายครั้ง
  4. กราฟฟิกทำให้เกิดความกระตุ้นทางความคิดและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
  5. กราฟฟิกช่วยให้เกิดความน่าสนใจ ความประทับใจ ให้กับตัวสินค้าบริการ และความเพิ่มน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์อย่างมาก